Škola

Kada dođe do nasilja među djecom u školi ili njenom dvorištu, te kada se to nasilje primjeti, osobe koje su za to zadužene trebaju da urade sljedeće:

  • Preduzmu sve mjere kako bi se nasilje prekinulo. Ukoliko je to potrebno može se zatražiti i pomoć drugih radnika škole, ili policije.

  • Ukoliko žrtva tog nasilja ima fizičke povrede koje treba da sanira ljekar, potrebno je odmah zatražiti njegovu pomoć.

  • Odmah po prijavljivanju nasilja ili po zaustavljanju nasilnog ponašanja potrebno je obavijestiti roditelje ili staratelje  djeteta nad kojim je vršeno nasilje, kao i djeteta koje je vršilo nasilje (ukoliko je nasilje vršila maloljetna osoba). Ukoliko se primijeti da je taj nasilni čin ostavio posljedice i na posmatrače, potrebno je obavijestiti i njihove roditelje ili staratelje.

  • Naredni korak predstavlja savjetodavni razgovor, kako sa djetetom nad kojim je vršeno nasilje, tako i sa djetetom koje je vršilo nasilje, ali i sa onima koji su to nasilje posmatrali i na koje je to nasilje ostavilo tragove.

  • Roditeljima ili starateljima je potrebno dati detaljne podatke o tome gdje mogu dobiti dodatnu stručnu pomoć, ukoliko ocijene da je potrebna njihovom djetetu.

  • Razgovarati sa ostalom djecom koja imaju podatke o tome zbog čega se nasilni čin desio, kako bi se utvrdili uzroci istog, te njegova težina i trajanje.

  • Potrebno je da svaka škola vodi evidenciju o nasilnom ponašanju njenih učenika, kako bi se što efikasnije reagovalo u situacijama kada se nasilje pojavi, ali i prevenirala buduća nasilja.

S obzirom na to da prosvjetni radnici provode značajan dio vremena sa učenicima, mogu primijetiti tragove nasilje, koje se moglo desiti u porodici. Tada su dužni obavijestiti stručne službe u školi, kako bi se preduzeli odgavarajući, zakonom predviđeni, koraci.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:

 

Institucije kojima se može prijaviti nasilje

 

Policija

 

CSR

 

Zdravstvene ustanove

 

Kancelarija ombudsmana

 

Nadležna tužilaštva