Centri za socijalni rad

Kada Centar za socijalni rad dobije prijavu nasilja nad djetetom dužan je uraditi sledeće:

  • Prikupiti podatke o konkretnom činu nasilja, njegovoj učestalosti i oblicima. Podaci se prikupljaju od onih koji prijavljuju nasilje, ali i od učesnika u nasilju.

  • Kontaktirati roditelje ili staratelje djeteta nad kojim je izvršeno nasilje, te od njih prikupljaju podatke o samom djetetu i njegovom ponašanju.

  • Ukoliko se nasilje desilo u školi, kontaktirati  odgovorne osobe, direktor i stručni saradnici (pedagog, psiholog, socijalni radnik, ...), kako bi se prikupili podaci o nasilju, te učesnicima nasilja.

  • Napraviti plan za psihosocijalni tretman djeteta koje je žrtva nasilja, ali i plan tretmana za onoga ko je izvršio nasilje nad tim djetetom. Potrebno je voditi evidenciju o prijavljenim oblicima nasilja i  načinima njihovog tretiranja, koja će biti dio zaštićenih podataka.

  • Centar za socijalni rad treba da ima bazu zaštićenih podataka o slučajevima prijave nasilja nad djecom.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:

 

Institucije kojima se može prijaviti nasilje

 

Škola

 

Policija

 

Zdravstvene ustanove

 

Kancelarija ombudsmana

 

Nadležna tužilaštva