Savjeti/ Vijeća učenika

Savjet/Vijeće učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole, a izbor je regulisan školskim pravilnikom. Škola je obavezna da imenuje jednog nastavnika, na prijedlog savjeta/vijeća učenika, koji  će im pomagati  u radu.

Funkcije Vijeća/Savjeta učenika su:

  • Promovisanje i zaštita prava i obaveza, te potreba i interesa učenika;
  • Podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole;
  • Saradnja sa stručnim i upravnim organima škole, te savjetom/vijećem roditelja;
  • Predstavljanje stavova učenika stručnim i upravnim organima škole, informisanje istih o svakom važnom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom, te stvaranje uslova da učenik postane aktivan član u procesu donošenja odluka;
  • Promovisanje interesa škole u zajednici na čijem se području škola nalazi;
  • Promovisanje aktivizma učenika;
  • Saradnja sa odgovarajućim ustanovama i organizacijama koje se bave pitanjima djece i mladih (Uključi se i ti, priručnik za rad savjeta učenika srednjih škola, OKC).

Promovisanje i zaštita prava djeteta je prva i osnovna funkcija savjeta/vijeća učenika. Po tome je prirodno da ovo učeničko tijelo u svom programu rada ima praćenje ostvarenja prava djeteta u školi i zajednici, jer se  škola ne može ni posmatrati izolovano od  zajednice. Pravo na zaštitu dijete ostvaruje kroz nekoliko članova Konvencije o pravima djeteta. Savjeti/vijeće učenika mogu značajno doprinijeti ostvarenju ovih prava i to kroz informisanje, organizovanje edukacije od strane stručnjaka, vešnjačke edukacije, afirmacijom pozitivnih primjera, organizacijom debata i sl.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:

 

Uloga škole u borbi protiv nasilja nad djecom

 

Pravilnik o zaštiti djeteta