Politiku zaštite djeteta treba da imaju sve institucije, ustanove i organizacije koje rade sa djecom i za djecu. Ona se treba temeljiti na Konvenciji o pravima djeteta i domaćim zakonima. Njeno provođenje osiguraće zaštitu djeteta i obezbijediti povoljnije uslove za optimalan razvoj. Pravila ponašanja, koja su sastavni dio politike, treba da budu istaknuta na vidnom mjestu.

Ispod se nalazi primjer kako može izgledati politika.

POLITIKA ZAŠTITE DJETETA

Politika zaštite djeteta se odnosi na zajedničke vrijednosti, principe i uvjerenja, te praktična pravila ponašanja i korake koji će se poduzeti prilikom ispunjavanja naših obaveza u pogledu zaštite djece.

VRIJEDNOSTI I PRINCIPI U RADU SA DJECOM

 • Da se zdravlje, sigurnost i dobrobit djece, kao i ono što je za njih od najboljeg interesa, stavljaju na prvo mjesto.
 • Da se njihova dobrobit i razvoj unaprijede i čuvaju, kako bi dosegli svoj puni kapacitet.
 • Da se cijene, poštuju i razumiju u okviru njihove vlastite kulture, religije i etničke pripadnosti, i da se njihove potrebe utvrde i zadovolje kada je god to moguće.
 • Da se saslušaju i da se njihovi pogledi pažljivo razmotre, da se ohrabre i da im se pomogne da učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču.
 • Zloupotreba djece ni u kakvim okolnostima nije prihvatljiva.
 • Odrasli su obavezni zaštititi djecu sa kojom  rade.
 • I naši partneri su obavezni zadovoljiti standarde zaštite djece u svojim programima.

Da bi se ovo ostvarilo, osoblje i saradnici u kontaktu sa djecom treba da:

 • U svakoj prilici da se odnose prema djeci s poštovanjem i da ih priznaju kao pojedince s vlastitim pravima;
 • Rade sa njima u duhu saradnje i partnerstva zasnovanih na uzajamnom povjerenju i poštovanju;
 • Cijene njihove stavove i da im pristupaju ozbiljno;
 • Rade sa njima na način koji jača njihove kapacitete i sposobnosti i razvija njihove potencijale;
 • Prihvataju ih u okviru konteksta u kojem žive;
 • Sve što čine rade u njihovom najboljem interesu.
 • Rade u partnerstvu sa roditeljima/starateljima i/ili drugim stručnjacima kako bi  se osigurala zaštita djece.

PRAVILA PONAŠANJA

Za osoblje i saradnike, koji rade sa djecom, važno je da:

 • Budu svjesni situacija koje mogu predstavljati rizik i da njima vladaju;
 • Planiraju i organizuju rad i mjesto za rad tako da rizik svedu na minimum;
 • U radu s djecom, što je moguće više, ne budu nasamo sa njima;
 • Omoguće da se o bilo kojem problemu ili razlozima za zabrinutost otvoreno razgovara;
 • Osiguraju da  loša praksa prema djeci ne ostane bez reakcije;
 • Razgovaraju sa djecom o njihovom kontaktu sa osobljem i saradnicima i podstaknu se da slobodno izraze ako ih nešto brine;
 • Osnaže djecu - razgovaraju s njima o njihovim pravima, šta je prihvatljivo a šta ne, i šta mogu uraditi ukoliko postoji problem.

Osoblje i saradnici u radu sa djecom ne smiju nikada:

 • Udariti ili na drugi način fizički povrijediti ili fizički zlostavljati djecu;
 • Razviti nepotreban fizički kontakt sa djecom;
 • Razviti seksualni kontakt sa djecom;
 • Razviti takav odnos sa djecom, koji bi se na bilo koji način mogao smatrati iskorištavajućim ili zlostavljajućim;
 • Djelovati na način koji može biti zlostavljanje ili dovesti dijete u rizik da bude zlostavljano.

Osoblje i saradnici koji rade sa djecom moraju izbjeći radnje i oblike ponašanja, koji mogu biti protumačeni kao potencijalno zlostavljanje. Na primjer, ne smiju nikada:

 • Koristiti jezičke izraze, davati prijedloge ili nuditi savjete koji su neprikladni, uvredljivi ili na bilo koji način ponižavajući;
 • Fizički se ponašati ne neprikladan ili seksualno provokativan način;
 • Dovesti dijete/djecu sa kojom rade, da bez nadzora provedu noć u njihovoj kući;
 • Spavati u istoj sobi ili krevetu sa djetetom sa kojim rade, sem ako to nije u najboljem interesu djeteta.
 • Postupati suviše lično i pomagati djetetu u stvarima koje ono može samo da uradi;
 • Opraštati nezakonito, opasno ili nasilničko ponašanje djece ili učestvovati u njemu;
 • Ponašati se na način da postide, ponize, omalovaže ili degradiraju djecu, ili na drugi način primijene bilo koji oblik emocionalnog zlostavljanja;
 • Diskriminisati, različito tretirati ili favorizovati određenu djecu, isključujući drugu.

Kako bi  osigurali ispunjenje gore navedenih obaveza, poduzeti da:

 • Osoblje i saradnici budu upoznati sa  Politikom zaštite djeteta;
 • Osoblje i saradnici potpisivanjem ugovora preuzimaju  obavezu poštivanja  Pravila ponašanja;
 • Svi partneri potpisivanjem ugovora o partnerstvu preuzmu i obavezu poštovanja  "Pravila ponašanja", koja čine aneks ugovoru;
 • Procedura zapošljavanja uključi provjeru prikladnosti za rad sa djecom i mladim ljudima;
 • Na svakom radnom mjestu budu  izloženi podaci o kontakt osobi zaduženoj za prijavljivanje mogućeg zlostavljanja djeteta, a svaki član osoblja imati kontakt detalje za prijavljivanje;
 • Radimo u partnerstvu sa roditeljima/starateljima i/ili drugim stručnjacima kako bi  se osigurala zaštita djece.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:

 

Uloga škole u borbi protiv nasilja nad djecom

 

Savjeti učenika