„Zdravo da ste - HI Neighbour" je grupa profesionalaca, volontera i posvećenih pojedinaca koja pomaže ljudima u nevolji i onima kojima je potrebna podrška u razvoju.

Podržavamo pravo na razvoj djece, mladih i odraslih putem grupnih i razvojnih aktivnosti koje realizujemo na teritoriji naše zemlje.

Vjerujemo da ćemo podržavajući razvoj grupe pomoći razvoj pojedinaca i doprinijeti razvoju zajednice.

Svoje aktivnosti realizujemo kroz dva programa:  Program unapređenja prava djeta i Omladinski program.

U okviru Programa unapređenja prava djeteta fokusirani smo na nekoliko oblasti: monitoring i izvještavanje o stanju prava djeteta, unapređenje obrazovanja, prevencija i sprečavanje nasilja nad djecom i podsticanje i promocija dječijeg ušeća.

Omladinski program realizuje naš omladinski centar, kroz otvoreni klub za mlade u kojem se odvijaju razne edukativne, kreativne i sportske aktivnosti. Značajno mjesto u radu centra zauzima rad na prevenciji bolesti ovisnosti, te edukacija o unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Takođe, omladiski centar radi na  razvijanju volonterizma i međunarodnoj razmjeni volontera. 

Više informacija o radu Zdravo da ste možete naći na www.zdravodaste.org.