Međunarodni i domaći zakonski okvir za zaštitu djeteta od nasilja

MEĐUNARODNI INSTRUMENI KOJE JE POTPISALA I RATIFIKVALA BiH

 • KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA
 • ALTERNATIVNI PROTOKOL UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA O PRODAJI DJECE, DJEČIJOJ PROSTITUCIJI I PORNOGRAFIJI
 • KONVENCIJA O UKIDANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA
 • HAŠKA KONVENCIJA 28 O CIVILNIM ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJETETA
 • KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA (ILO) O ZABRANI I TRENUTNOJ AKCIJI NA ELIMINACIJI NAJTEŽIH OBLIKA RADA DJECE
 • PROTOKOL ZA SPREČAVANJE, ZAUSTAVLJANJE I KAŽNJAVANJE TRGOVINE LJUDIMA, NAROČITO ŽENAMA I DJECOM, KOJIM SE DOPUNJUJE KONVENCIJA UN PROTIV TRANS NACIONALNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALA, PALERMO 2002;
 • HAŠKI PROTOKOL O PRIZNAVANJU USVAJANJA DJETETA (potpisan, ali nije još uvijek ratifikovan)

II ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI NA NIVOU BiH

 • ZAKON O KRETANJU  I BORAVKU STRANACA I AZILU   
 • ZAKON O IZBJEGLICAMA IZ BiH I RASELJENIM OSOBAMA U BiH
 • KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE 
 • ZAKON O KRIVIČNOM/KAZNENOM POSTUPKU BIH  
 • ZAKON O DRŽAVLJANSTVU  BiH
 • ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA BIH
 • ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U  BIH ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA BIH   
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI STRANACA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA  ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA U BiH
 • OKVIRNI ZAKON O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU BiH
 • OKVIRNI PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJEVIMA ZLOSTAVLJANJA DJECE

III ZAKONI NA NIVOU ENTITETA

 • ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM
 • ZAKON O RASELJENIM OSOBAMA - PROGNANICIMA I IZBEGLICAMA-POVRATNICIMA U FBiH 
 • ZAKON O RADNIM ODNOSIMA FBiH      
 • KRIVIČNI ZAKON FBIH      
 • ZAKON O RASELJENIM LICIMA, IZBJEGLICAMA I POVRATNICIMA RS
 • ZAKON O RADU RS 
 • ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH/KAZNENIH SANKCIJA U FBIH 
 • ZAKON O CENTRU ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILAŠTVA U FBIH
 • KRIVIČNI ZAKON RS
 • ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU RS
 • ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA RS
 • ZAKON O CENTRU ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA RS  
 • PORODIČNI ZAKON RS , (FBiH, U PROCEDURI -NOVI)
 • ZAKON O POSEBNOJ ZAŠTITI IDENTITETA SVJEDOKA U KRIVIČNOM POSTUPKU U FBIH
 • ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA RS  I FBiH
 • ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU FBIH, NA NIVOU KANTONA 
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI FBIH 
 • ZAKON O PREKRŠAJIMA RS
 • ZAKON O PREKRŠAJIMA F BiH
 • ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU RS
 • ZAKON O DJEČIJOJ ZAŠTITI RS
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RS 
 • ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI U FBIH
 • ZAKON O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U RS
 • ZAKON O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U FBIH, NA NIVOU KANTONA

IV BRČKO DISTRIKT BiH

 • KRIVIČNI ZAKON BRČKO DISTRIKT BiH
 • ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU
 • ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČIJOJ ZAŠTIT