Škola, sigurno mjesto za razvoj i obrazovanje

Opšta 06 Mart 2011

„Zdravo da ste“ je početkom ove godine započela projekat „Škola, sigurno mjesto za  razvoj i obrazovanje“. Projekat će biti implementiran na području Republike Srpske u partnerstvu sa NVO „Genesis“  iz Banjaluke i trajaće dvije godine, uz  finansijsku podršku Evropske unije.


Naša je želja da u ovom projektu pokrenemo profesionalce koji rade u osnovnim školama u Republici Srpskoj, da stvaraju sigurno okruženje, sredinu koja podstiče razvoj djeteta i predstavlja preduslov za kvalitetno obrazovanje. Da bismo ovo ostvarili, počećemo od stvaranja preduslova za rad na uspostavljenju boljih odnosa između djece, roditelja i profesionalaca u školi. Zajedno sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja i kulture Republike Srpske i škola razvićemo standarde za školu, sigurno mjesto koja će pružati uslove za optimalan razvoj djeteta. Na taj način mi štitimo prava djetata, podižemo kapacitete škole i uspostavljamo evaluativni proces koji će održavati uspostavljene standarde. Na kraju, naša je namjera da škole koje uspostave ove standarde dobiju sertifikat, a da evaluacija primjene standarda bude sastavni dio institucionalnog vrednovanja škola. Javnim konkursom  ćemo pozvati škole da učestvuju u ovom procesu, a 50 škola će proći kroz sve faze procesa sertifikacije. Za njih su planirani i mali grantovi koji će im pomoći u zadovoljenju uslova koje postave standardi.

Najvažnije planirane aktivnosti

  • Formiranje radne grupe za izradu standarda u sigurnim školama
  • Izrada i razvoj standarda
  • Priprema za promociju projekta
  • Okrugli stolovi
  • Finalizacija standarda i printanje materijala za standardizaciju (info paketi)
  • Formiranje i edukacija timova koji će nadgledati i ocjenjivati prijavljene škole
  • Otvaranje poziva za osnovne škole putem konkursa za ispunjavanje standarda za sigurnu školu za razvoj i obrazovanje
  • Praćenje ostvarivanja standarda sigurne škole za razvoj i obrazovanje djece
  • Realizacija mini projekata u školama učesnicama u projektu
  • Zagovaračke aktivnosti za integraciju proces u redovni proces evaluacije rada u školama

Nudeći razvijene i dokazano efikasne programe, uz saradnju i partnerstvo sa Ministarstvom obrazovanja i kulture RS, možemo podržati škole da se angažuju na sprovođenju preventivnih programa a obrazovne institucije da ovaj proces nadgledaju, certifikuju uspješne škole i podržavaju druge u njihovim naporima da postanu škole – sigurna mjesta za obrazovanje i razvoj.  Kako bi proces bio ujednačen, logičan korak koji preduzimamo u ovom projektu je definisanje standarda čijom implementacijom bi škole postale sigurna mjesta za razvoj i obrazovanje djece, i da učinimo ove standarde dijelom redovne i zvanične evaluacije rada u školama.