Balkanska mreža za praćenje prava djeteta

Opšta 21 Decembar 2011

Povodom 10. decembra, Dana ljudskih prava, sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je formirana Balkanska mreža za praćenje prava djeteta.


Mrežu čine 4 organizacije: Centar za prava deteta iz Beograda, Srbija, Centar za prava djeteta Crne Gore iz Podgorice, Crna Gora, Naša djeca iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina i Zdravo da ste iz Banja Luke, Bosna i Hercegovina.

Polazeći od zajedničkih ciljeva - povećanja društvene odgovornosti prema djeci i stvaranja stimulativnog društvenog ambijenta za ostvarivanje prava djeteta i unapređenja primene Konvencije o pravima djeteta, unapređenja dobrobiti djeteta, njegove zaštite i učešća u društvu, a kao rezultat dugogodišnje saradnje organizacija u domenu praćenja ostvarivanja prava djeteta i naročito učešća djece u ovom procesu, formirana je Balkanska mreža za praćenje prava djeteta.

Cilj formiranja mreže je zajednički rad na unapređenju sistema nezavisnog praćenja prava djeteta i javno zagovaranje za uvođenje novih standarda u zaštiti i ostvarivanju prava djeteta na prostorima Balkana.

Radi postizanja tog cilja aktivnosti Mreže biće usmerene na dalje međusobno i zajedničko jačanje sopstvenih kapaciteta za praćenje prava djeteta i javno zagovaranje, kao i saradnju radi jačanja kapaciteta nacionalnih koalicija za monitoring; dalje unapređenje uključivanja djece u sistem monitoringa i jačanje uticaja na evropske institucije i politike u oblasti prava djeteta kroz aktivno učešće u radu relevantnih evropskih mreža, koalicija, tijela i institucija Evropske Komisije.