Podizanje kapaciteta NEVAC mreže za monitoring nasilja nad djecom u BiH

Opšta 11 Jun 2017

Od septembra 2016.godine, Zdravo da ste, u saradnji sa UNICEF-om, provodi aktivnosti iz projekta “Podizanje kapaciteta NEVAC mreže za monitoring nasilja nad djecom u BiH”. Ove aktivnosti su dio regionalnog projekta za zapadni Balkan i Tursku, usmjerenog na zaštitu djece od nasilja, koji podržavaju UNICEF i Evropska unija.


Aktivnosti su započele sa formiranjem tima eksperata koji su izradili indikatore za praćenje stanja u oblasti nasilja nad djecom u BiH. Tim su sačinjavali Mirsada Bajramović (pravnica, predstavnik orgaizacije “Zemlja djece” Tuzla, Nada Uletilović (psiholog/pedagog, iz udruženja Zdravo da ste) i Olga Lola Ninković (psiholog, zaposlena u Odjeljenju za podršku svjedocima u Okružnom sudu Banja Luka). Ovaj tim, sa značajnim iskustvom na polju praćenju stanja u oblasti nasilja nad djecom, je nekoliko mjeseci radio na definisanju indikatora i kreiranju metodologije I instrumenata koji se u procesu monitoring mogu koristiti za prikupljanje podataka.

 

U međuvremenu, objavljen je poziv unutar mreže NEVAC za izražavanje interesa za učešće u pilotiranju ovih indikatora na lokalnom nivou, nakon kojeg smo dobili 11 prijava od 11 nevladinih organizacija koje rade sa djecom i za djecu, na zaštiti djece od nasilja. Za njih je organizovan trodnevni trening U Banjoj Luci na kojem su se upoznali sa indikatorima, metodologijom I instrumentima, na osnovu kojih će od aprila mjeseca 2017.godine, pilotirati proces monitoringa tokom pet mjeseci, u svojim lokalnim zajednicama.

Na osnovi prikupljenjih podataka, planirano je da  se izradi 11 lokalnih izvještaja o stanju nasilja nad djecom, i jedan objedinjeni koji će služiti kao baza za izradu Alternativnog izvještaja o nasilju nad djecom. Planirano je da se ovaj Alternativni izvještaj pošalje UN Komitetu za prava djeteta, koji će u 2018.godini razmatrati izvještaje iz BiH, u okviru izvještajnih obaveza BiH u vezi sa ratifikacijom Konvencije o pravima djeteta.

Svi izvještaji će biti prezentovani javnosti nakon njihove izrade, zajedno sa preporukama za unapređenje stanja.

Organizacije koje učestvuju u procesu monitoringa su: Udruženje "Most" iz Višegrada, Klub „La Vie“ iz Livna, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla, Udruženje "Ključ budućnosti" iz Ključa, Omladinski centar Vermont iz Brčkog, Udruženje "Don" iz Prijedora, Fondacija "Krila nade" iz Sarajeva, Udruženje građana "Lasta" iz Drvara, Udruženje "ToPeer" iz Doboja, Udruženje "Oaza" iz Trebinja i Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine „Leptir“ iz Srebrenice.