Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)

Publikacije 27 Mart 2015

Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI) predstavlja glavni dio Instrumenta za procjenu, pored obrazca početne procjene najboljeg interesa djeteta u pokretu, a riječ je o pokušaju da se u jedan koherentan alat, baziran na standardima dobre procjene, ugrade sve bitne informacije i procedure koje su bazirane na pravima djeteta i kao krajnji produkt imaju utvrđivanje najboljeg interesa djeteta u datoj situaciji i trenutku i djelovanje u skladu s njim.


Ovaj proces je visoko individualizovan kako bi odgovorio na sve specifičnosti u kojima se djeca u pokretu mogu naći.

Instrument u prilogu sadrži uvod u potrebu i suštinu programiranja zasnovanog na najboljem interesu djeteta, kao i pregled činjenica koje govore u prilog važnosti ovakvog instrumenta. Njegova namjena je da postane pomoćna alatka u procjenjivanju individualnih potreba, interesa, snaga i rizika svakog djeteta, na temelju čega se planira intervencija, odnosno donošenje odluka i preporuka sa jasnim uporištima. Svrha same procjene situacije djeteta u pokretu je obezbjeđenje osnove za izradu planova i preporuka održivih i kvalitetnih rješenja u svakom pojedinačnom slučaju na liniji najboljeg interesa djeteta.

U Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji standardizovani instrument ove namjene, te je predloženi instrument nezvanični alat koji može da se koristi kao pomoć u radu, ali sa ambicijom da njegova upotreba bude standardizovana i usvojena kao dobra praksa.

Instrument potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI).

Sam instrument se sastoji iz dva dijela, tj. dva međusobno povezana i uslovljena nivoa: 1. Početna ili preliminarna procjena (otpočinje u roku od 24 sata od prijema djeteta), 2. Potpuna procjena (otpočinje u roku od pet radnih dana od završetka početne procjene, a završava se u roku od sedam dana od otpočinjanja potpune procjene).

U njemu su navedeni elementi i informacije koje je potrebno prikupiti radi procjenjivanja trenutnih potreba djeteta i njima usklađenih usluga. Početna procjena će obezbijediti zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta djeteta u kratkom roku, dok je cilj potpune procjene da se prikupe podaci koji će nam obezbijediti uvid u ukupno stanje djeteta, sa njegovim potrebama, sposobnostima, interesovanjima i rizicima sa kojima je suočeno.

Obrazac nije okvir za klasičan intervju, a pristup za njegovo popunjavanje je individualizovan i interaktivan. Ispunjavanje obrasca mora biti prilagođeno uzrastu i drugim karakteristikama djeteta. Odgovori se uglavnom označavaju među ponuđenim odgovorima, ali je moguće i poželjno unositi i dodatne zabilješke. Idealno je da bude popunjavan od strane donosioca odluka (ovlaštenog profesionalca), uz korištenje svih dostupnih zvaničnih izvora podataka o djetetu. Preporučuje se čuvanje dokumentacije o izvršenoj procjeni najmanje do punoljetstva djeteta.

Takođe, instrument sadrži i opis procesa verifikacije. Verifikacija predstavlja proces potvrđivanja informacije kao ispravne i potpune i predstavlja kontrolu kvaliteta prethodno provedenog procesa ispunjavanja OPNI instrumenta. Verifikaciju može izvršiti i sam procjenitelj, ali je poželjno da verifikator bude druga osoba.

Instrument je koncipiran tako da prikuplja informacije o situaciji djeteta koje su predhodile migraciji, kao što su porodična struktura u zemlji porijekla, bezbjednost djeteta u mjestu boravka prije migracije, pristup sistemima podrške i radna angažovanost djeteta. Nakon toga, prikupljaju se podaci o periodu odvajanja i migracije, koje obuhvataju informacije o razlozima i vremenskim karakteristikama migracije i bezbjednosti tokom migracije, a nakon toga i period nakon migracije i trenutno stanje, sa informacijama o trenutnom obliku zbrinjavanja i dostupnim servisima, radnoj angažovanosti djeteta i slobodnom vremenu, posebnim potrebama djeteta, bezbjednosti djeteta i prihvaćenosti u zajednici.

Poseban blok u instrumentu predstavljaju pitanja vezana za stavove djeteta i ostalih važnih aktera o dugoročnom zbrinjavanju. Upotreba instrumenta, bez obzira na fazu i momenat procjene stanja djeteta, u slučaju sumnje na trgovinu djetetom, indicije da se dijete prostitutiše i indicije da dijete zloupotrebljava štetne supstance traži neodložno obavještavanje i uključivanje relevantnih službi zbog posebnih rizika i odgovornosti koje nose navedene indicije.

Nakon što je ispunjen podacima do kojih je bilo moguće doći, OPNI predstavlja bazu podataka o djetetu, koja se može vremenom dopunjavati. U opisu instumenta predlaže se i rješenje da način donošenja odluka o djetetu i uslugama može biti zasnovan i na algoritmu ili matrici koja nizom pitanja čiji su odgovori sadržani u informacijama datim u okviru OPNI instrumenta, vodi donosioca odluke ka jednom od mogućih, prethodno definisanih, održivih rješenja za dijete u pokretu.