Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini

Publikacije 27 Mart 2015

Brošura "Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u BiH" je namijenjena profesionalcima u vladinom i nevladinom sektoru, kako bi dalje zajedno radili na unapređenju i razvijanju servisa i programa po mjeri djece u pokretu.


Djeca u pokretu u BiH su posebno ranjiva grupa djece. O fenomenu djece u pokretu, obimu ove pojave, rizicima kojim su ova djeca izložena, malo se zna i u profesionalnim krugovima, da ne govorimo o široj javnosti. Da bi se izmijenio odnos prema ovoj ranjivoj grupi djece, organizacija Save the Children za sjeverozapadni Balkan (u daljem tekstu Save the Children), inicirala je istraživanje, kako bi dobila potpuniju sliku o položaju djece u pokretu u regiji. Na taj način dobijen je uvid u ovu problematiku, od važećih zakonskih rješenja, sistema podrške, odgovornih institucija, ustanova i organizacija civilnog društva, do stanja na terenu i stepena uvažavanja ljudskih prava i prava djeteta. Istraživanja su urađena u Srbiji, Crnoj Gorii Bosni i Hercegovini i rezultati za sve tri zemlje su publikovani.Rezultati ovih istraživanja su usmjereni na poboljšanje sistemazaštite djece, koja se po bilo kojoj osnovi nađu u pokretu.

U 2013.godini Udruženje građana „Zdravo da ste” je uradilo izvještaj opoložaju djece u migracijama u Bosni i Hercegovini, pod nazivom„Hoću da budem kao druga djeca”. Istraživanjem, koje je provedeno za potrebe ovog izvještaja, identifikovani su, kako kapaciteti, tako i nedostaci u sistemu zaštite djece u pokretu u BiH.

Ovaj izvještaj je bio osnova za podrobniju nezavisnu i objektivnu analizu nedostataka u oblasti postojećih servisa i programa podrške za djecu u pokretu i prijedloga za njihovo unapređenje, kao i prijedloga za uspostavu novih oblika usluga i servisa za djecu u pokretu, zasnovanih na pravima djeteta.