Izvještaj o nasilju nad djecom

Publikacije 17 Maj 2018

U projektu pod nazivom „Zaštita djece od nasilja i promocija inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj”, UNICEF je u BiH angažovao mnoge lokalne partnere. Udruženje „Zdravo da ste” u projektu učestvuje sa aktivnostima usmjerenim na kreiranje mehanizama i alata za nezavisni monitoring i izvještavanje o nasilju nad djecom i socijalnu inkluziju djece sa poteškoćama u razvoju od strane NVO, posebno usmjerenim na jačanje kapaciteta organizacija članica mreže „NEVAC”.

 


 

Projektne aktivnosti su se odvijale u nekoliko faza. Prva faza odnosila se na formiranje ekspertske radne grupe koja je imala zadatak da kreira set indikatora pogodnih za sveobuhvatan monitoring stanja nasilja nad djecom u lokalnoj zajednici, zajedno sa instrumentima za prikupljanje podataka.

Nakon završene edukacije, uključene organizacije imale su pet mjeseci na raspolaganju da prikupe sve podatke iz lokalne zajednice, po ustanovljenim indikatorima. Tokom ovog perioda, organizacija „Zdravo da ste” pratila je dinamiku prikupljanja podataka i pružala savjetodavnu pomoć. Po završetku procesa za prikupljanje podataka, nakon avgusta mjeseca 2017. godine, organizacije su izradile lokalne izvještaje o stanju nasilja nad djecom. Svaki lokalni izvještaj imao je i lokalnu prezentaciju rezultata sa diskusijom u kojoj su učestvovali akteri koji imaju uticaja na stanje prava djeteta u lokalnoj zajednici, a posebno na zaštitu djece od nasilja.

Lokalni izvještaji su analizirani i njihovi rezultati su kompilirani u ovom objedinjenom izvještaju, koji daje pregled stanja u svih jedanaest zajednica.